บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

 

อกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรมจำนองหรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์
 
เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์

 

บุคคลธรรมดา
 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ทะเบียนบ้าน

 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

 • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • ใบมรณบัตรคู่สมรส

 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

 • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบปลอดหนี้หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

 

นิติบุคคล
 • โฉนดที่ดินตัวจริง

 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

 • ข้อบังคับของนิติบุคคล

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบปลอดหนี้ หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)


* ในการไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงไปให้ครบพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ1ชุด *

บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน เปลี่ยนมือ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนายทุนมาดูเองรับเองโดยตรง  Tel.091-429-8792 Line.baannut99