บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน มีดังนี้

 
 พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด ( ต้นฉบับ ) และ หนังสือรับรองเงินเดือนที่บอกวันที่เริ่มงาน และตำแหน่ง หน้าที่
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเอกสารแสดงเงินออมย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส แล้วแต่กรณี ( ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้าเท่าขนาดจริง)
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ - รายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาภาษีเงินได้ ( ภ.พ.30 )
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส แล้วแต่กรณี ( ถ้ามี )
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า ( เท่าฉบับจริง )
 • เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ( ถ้ามี)

*เอกสารประกอบการพิจรณาอื่นๆ โดยแต่ละสถาบันการเงินแต่ละที่ จะเป็นผู้กำหนด*

 

@ การปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิด คดีอาญา นะค่ะ @