บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

  • 30 เมษายน 2019 at 06:57
  • 17
  • 0

งานประมูลทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 เมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทำการประมูลขายบ้านมือสอง ซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี อันได้แก่ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อาคารแฟลต ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยวิธีการประมูลขายด้วยวาจา ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 โดยเปิดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น.

ผู้ประมูลซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์สินจำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) วางเงินมัดจำ 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำ 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) และธนาคารให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90 % ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ยกเว้นอาคารประเภทแฟลต ให้กู้ได้สูงสุด 80% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 24 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย)

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะทำการประมูล ณ ห้องประชุมพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จะทำการประมูล ณ ที่ตั้งสำนักงานสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ โทร .0-2202-1822, 0-2202-1582, 0-2202-1016 หรือทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ www.ghbhomecenter.com

ระเบียบ วิธีการประมูล เงื่อนไข ข้อสัญญาการประมูลขายบ้านมือสองของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2555

ข้อ 1.ในวันประมูลขายบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าประมูล ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะประมูลลงในแบบคำขอเข้าประมูลซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันประมูล พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 โดยธนาคารจะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 -16.00 น.

ข้อ 2.บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกประมูลขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 3.ผู้ประมูลในนามบุคคลอื่นหรือในนามนิติบุคคลต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนประมูลหากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารจะถือว่าผู้ลงชื่อประมูลกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ประมูลจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

ข้อ 4.การเข้าประมูลซื้อบ้านมือสอง ให้ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา การขายบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารได้ขานราคาเสนอซื้อบ้านมือสอง พร้อมนับสามเคาะไม้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการประมูลได้

ข้อ 5.ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 20,000 บาท (ทรัพย์ราคาไม่ถึง 3.0 ล้านบาท) วางเงิน มัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 50,000 บาท (ทรัพย์ราคา 3.0 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท) และวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์จำนวน 100,000 บาท (ทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท) ในทันทีที่ซื้อได้ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

5.1 กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียว เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ให้ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ถึง 8 พฤษภาคม 2555 และให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่

5.2 หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ90ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนและ ยื่นขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึง 8 พฤษภาคม 2555 โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี

5.3 หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลซื้อได้) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ถึง 8 พฤษภาคม 2555 โดยสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย (ยกเว้นอาคารแฟลตต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย) และหากประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยต้องชำระเงินประกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ ( ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80) และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร

อนึ่ง หากราคาที่ประมูลซื้อได้สูงกว่าราคาประเมิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาประมูลซื้อได้

5.4 กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากประมูลซื้อทรัพย์ได้ จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดี ให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์หากผู้ซื้อได้ ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำ ในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้ ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาในสวนภูมิภาคที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้

5.5 กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 12 เดือน รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

ข้อ 6. การประมูลขายบ้านมือสองอาจจะไม่เรียงตามลำดับรายการในบัญชี โดยธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาว่า บ้านมือสองรายการใด สมควรนำออกประมูลขายก่อนหลังตามควรแก่กรณี

ข้อ 7. ผู้เข้าประมูลซื้อบ้านมือสองจะทำการประมูลกี่รายการก็ได้ตามความสามารถในการชำระของแต่ละท่านโดยธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการเข้าประมูลแต่อย่างใด

ข้อ 8. ท่านที่ประมูลซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

ข้อ 9. ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อ 10. สำหรับบ้านที่ธนาคารขายหากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ที่ประมูลซื้อได้ ธนาคารจะเชิญให้ออกไปจากบ้านดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันประมูลขาย หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินคดีขับไล่และเรียกค่าเสียหาย

ข้อ 11. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข และข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการประมูลขายบ้านมือสอง

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์