บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

  • 30 เมษายน 2019 at 06:57
  • 6
  • 0

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

คุณสมบัติของผู้กู้
ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน

วัตถุประสงค์การขอกู้
- เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด*
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร*
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร*
- เพื่อซื้อทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.*
* การขอกู้ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2.1 - 2.4 จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส

วงเงินให้กู้

กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้ออาคารหรือห้องชุด แยกตามหลักประกัน ดังนี้
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดิน พร้อมอาคาร และไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาซื้อขาย
- ห้องชุด อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินและไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย
- เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

กรณีปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

- ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร หรือราคาประเมินส่วนต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร และต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประมาณการค่าก่อสร้างและไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
- เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

กรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

- ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินอาคาร
- เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

กรณีกู้ซื้อทรัพย์ (NPA) ของธอส.

- วงเงินให้กู้ การพิจารณารายได้และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การซื้อทรัพย์(NPA) ธอส. ยกเว้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก
- วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท

ระยะเวลาการกู้

-
ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

-
2 ปี แรก คงที่ = 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ

-
การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

หลักประกันในการขอกู้เงิน

-
เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

การชำระหนี้เงินกู้

- ผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง ตามจำนวนเงินงวดและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้
- ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง
- ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝาก ที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัด
- ทำสัญญากู้เงิน หรือ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นกู้
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซ และสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้โลตัส (โดยผู้กู้นำแบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ) เป็นต้น
- กรณีที่ดินหลักประกันที่ผู้กู้ใช้ในการขอกู้เงินกับธนาคารมีอาคารอยู่บนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ทำสัญญากู้เงิน ในการผ่อนชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวด พร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ และต้องหมดสิทธิในการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการ
- กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับตามประกาศธนาคาร

เงื่อนไขอื่น
-
การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หรือสิ้นสุดเมื่อเต็มวงเงิน 8,000 ล้านบาท แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และต้องทำ นิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงาน สาขาของธนาคารทุกแห่ง

หลักฐานการขอกู้เงิน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- กรณีประกอบอาชีพประจำ แสดงหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง) และสลิปเงินเดือน / ใบแจ้งรายได้จากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือนหรือสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (พิมพ์รายการจนถึงปัจจุบัน) (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- กรณีประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ
- แผนที่ตั้งโดยสังเขป
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก.หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
- กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
- กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร


* ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ
* กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและรายได้มาแสดงต่อธนาคารด้วย
* ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา


หมายเหตุ
: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า              
              : อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทำนิติกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 645 9000

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์