บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

  • 30 เมษายน 2019 at 06:57
  • 18
  • 0

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/12

เลือกลงทุนในตราสารหนี้ชั้นดี สร้างความคุ้มค่าให้เงินของท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 3.10% ต่อปี

เสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2555

ธนาคารกรุงเทพนำเสนอกองทุนใหม่ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/12 อายุโครงการประมาณ 5 - 7 เดือน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกิน 79% ของ NAV และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged) อีกทั้ง ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนเลือกลงทุน จะเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตั้งแต่ Investment Grade

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้
1) นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ
2) นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ
3) นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

อายุโครงการ:

ประมาณ 5 - 7 เดือน

มูลค่าโครงการ:

2,500 ล้านบาท และเสนอขายได้อีกไม่เกิน 375 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ:

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่มี

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

ไม่จ่ายเงินปันผล

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 0.75% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียน

บริษัทจัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โทร 0 2674 6488 กด 8 ฝ่ายการตลาด

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ